تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1356 
ادبیات عرب 
فردوسی مشهد 
 
فوق لیسانس 
1363 
فقه 
دانشگاه فردوسی مشهد 
 
سطح 4