سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 
محقق 
1985/03/21 
 
تحقیق با همکاری گروه حدیث 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی شیروان 
عضو هیئت علمی، مدیر گروه فقه 
1992/09/23 
2004/05/21 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی شیروان 
مدرس 
1992/09/23 
2004/06/18 
-----