سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 
محقق 
1364/01/01 
 
تحقیق با همکاری گروه حدیث 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی شیروان 
عضو هیئت علمی، مدیر گروه فقه 
1371/07/01 
1383/03/01 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی شیروان 
مدرس 
1371/07/01 
1383/03/29 
-----